Registre o katastrálnom konaní

Druhy registrov v katastrálnom konaní určuje Vyhláška č. 22/2010 Z. z. Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Spravovací poriadok pre katastrálne úrady a správy katastra

Správa katastra vedie:

 1. register V, ktorý obsahuje údaje o konaní vo veci vkladu vlastníckeho práva alebo iného práva vrátane údajov o konaní o návrhu na vklad vedeného inou správou katastra podľa § 22 ods. 3 zákona,
 2. register Z, ktorý obsahuje údaje o konaní vo veci záznamu, okrem verejných listín a iných listín, ktoré sú predmetom zápisu v registroch N a X,
 3. register N, ktorý obsahuje údaje o konaní vo veci nájmu,
 4. register X, ktorý obsahuje údaje o konaní o oprave chýb v katastrálnom operáte
 5. register Y, ktorý obsahuje údaje o konaní o priestupkoch a o konaní o porušení poriadku na úseku geodézie, kartografie a katastra,
 6. register H, ktorý obsahuje údaje o zmene hraníc katastrálnych území,
 7. register P, ktorý obsahuje údaje na zápis poznámky,
 8. register G1, ktorý obsahuje údaje o overovaní geometrického plánu,
 9. register G2, ktorý obsahuje údaje o overovaní geodetických činností na pozemkové úpravy,
 10. register G4, ktorý obsahuje údaje o overovaní zriadenia a aktualizácie podrobných geodetických bodov,
 11. register G5, ktorý obsahuje údaje o meraní alebo o digitalizácii a zobrazení predmetov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel veľkej mierky, obsahuje údaje o overení záznamov podrobného merania zmien,
 12. register R, ktorý obsahuje listiny, ktoré súvisia s nehnuteľnosťou alebo s vlastníkom, najmä listina o zmene druhu pozemku, o zmene trvalého pobytu, o zmene priezviska fyzickej osoby, o zmene názvu právnickej osoby, žiadosť o zlúčenie listov vlastníctva a o zápis geometrického plánu,
 13. register O, ktorý obsahuje námietky proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte,
 14. register C, ktorý obsahuje údaje o konaní podľa osobitného predpisu, 6)
 15. register UP, ktorý obsahuje údaje o konaní o proteste prokurátora a upozornení prokurátora.

Katastrálny úrad vedie:

 1. register Vo, ktorý obsahuje údaje o odvolacom konaní vo veci vkladu,
 2. register Xo, ktorý obsahuje údaje o odvolacom konaní o oprave chýb v katastrálnom operáte,
 3. register Yo, ktorý obsahuje údaje o odvolacom konaní o priestupkoch na úseku geodézie, kartografie a katastra a o konaní o porušení poriadku na úseku geodézie, kartografie a katastra právnickými osobami,
 4. register Oo, ktorý obsahuje údaje o odvolaní proti rozhodnutiu o námietkach proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte,
 5. register Co, ktorý obsahuje údaje o odvolaní proti rozhodnutiu v konaní podľa osobitného predpisu,
 6. register UPo, ktorý obsahuje údaje o konaní o proteste prokurátora a upozornení prokurátora,
 7. register Mo, ktorý obsahuje údaje o návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia mimo odvolacieho konania,
 8. register Ok, ktorý obsahuje údaje o návrhu na obnovu konania.
Bol tento obsah nápomocný?
ÁnoNie