Kúpa nehnuteľnosti manželmi

Odporúčame aby kúpnu zmluvu vždy podpisovali obaja manželia.

Čo ak kúpnu zmluvu podpíše iba jeden z manželov?

Je pravdou, že ak je nehnuteľnosť nadobudnutá čo i len z časti zo spoločných finančných prostriedkov manželov, tak je predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Takže aj keby kúpnu zmluvu podpísal iba jeden z manželov a na liste vlastníctva bude figurovať iba jeden, patrí táto nehnuteľnosť obom. Pri ďalšom nakladaní s touto spoločnou nehnuteľnosťou by však mohlo v dôsledku tejto skutočnosti dochádzať k nedorozumeniam, preto je vždy vhodnejšie, aby aj na liste vlastníctva figurovali obaja manželia, čím sa predíde aj potenciálnemu sporu pri vyporiadaní BSM po prípadnom rozvode alebo v dedičskom konaní.

Kedy je nehnuteľnosť výlučným vlastníctvom?

Nehnuteľnosť je výlučným vlastníctvom, ak jeden z manželov zaplatí kúpnu cenu z jeho výlučných prostriedkov, napr. z peňazí pochádzajúcich z dedičstva, darovania alebo reštitúcie.

Bol tento obsah nápomocný?
ÁnoNie