Povinnosť registrácie na daňovom úrade pri prenájme

Ak prenajímate nehnuteľnosť resp. jej časť (okrem pozemku), a nie ste registrovaný na daňovom úrade z titulu vykonávania podnikateľskej činnosti alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, vzniká Vám povinnosť registrácie, a to v lehote do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom ste prenajali nehnuteľnosť.

Ako sa zaregistrovať?

Registrovať sa môžete na daňovom úrade, alebo aj elektronicky. Podrobný návod na registráciu nájdete na stránke finančnej správy Slovenskej republiky

Aká je pokuta, ak sa zabudnete zaregistrovať?

Pokuta za nesplnenie si registračnej povinnosti v ustanovenej lehote v zmysle § 155 ods. 1 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní je od 60 eur.

Zrušenie registrácie príjmu z prenájmu

Zrušenie registrácie z príjmu z prenajatej nehnuteľnosti ste povinný vykonať do 30 dní od zániku tejto povinnosti (tzn. 30 dní odo dňa účinnosti výpovede poslednej nájomnej zmluvy). Okrem toho ste povinný po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zrušení registrácie do 15 dní vrátiť osvedčenie o registrácii správcovi dane.

Najčastejšie otázky

Vlastním štvorizbový byt, v ktorom 2 izby prenajímam študentom. Musím sa registrovať na daňovom úrade?

Áno. Registračná povinnosť sa vzťahuje aj na osoby, ktoré prenajímajú iba časť bytu, časť nebytového priestoru alebo časť nehnuteľnosti okrem pozemku.

Vlastním viac nehnuteľností, registračnú povinnosť som si splnil pri prenájme prvej z nich. Mám povinnosť oznamovať prenajatie druhej a každej ďalšej nehnuteľnosti?

Nie. Ak ste fyzická osoba a ste registrovaný z dôvodu prenajímania nehnuteľnosti, nemáte povinnosť oznamovať daňovému úradu prenajatie každej ďalšej nehnuteľnosti.

S manželkou vlastníme byt, ktorý prenajímame, teda sa na nás vzťahuje povinnosť registrácie. Musíme sa registrovať obaja, alebo stačí, keď túto povinnosť splní jeden z nás?

V prípade prenájmu bytu v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov sa registrácia vzťahuje na toho z manželov, ktorý je účastníkom zmluvného vzťahu. Povinnosť požiadať o registráciu má ten z manželov, ktorý je v zmluve uvedený ako prenajímateľ bytu. Ak sú účastníkmi zmluvného vzťahu obidvaja manželia, povinnosť registrácie vzniká obidvom manželom.

Prenajímam byt a mám povinnosť registrovať sa na daňovom úrade. Musím k žiadosti o registráciu doložiť aj zmluvu o nájme?

Daňový úrad môže vyzvať k nahliadnutiu nájomnej zmluvy za účelom overenia údajov.

Vlastním chatu , ktorú príležitostne prenajímam. Vzťahuje sa aj na mňa registračná povinnosť?

Registračná povinnosť sa vzťahuje na fyzickú osobu v prípade, ak poskytuje vo svojej chate ubytovanie podľa z. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, to znamená vtedy, ak má poskytovanie ubytovania charakter podnikateľskej činnosti (živnosti).

Ak fyzická osoba prenajíma nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor tretím osobám a súčasne popri prenájme poskytuje aj iné ako základné služby, táto činnosť má charakter podnikateľskej činnosti, na vykonávanie ktorej je potrebné živnostenské oprávnenie. V takom prípade registračná povinnosť vyplýva z ustanovenia § 49a ods. 1 zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Ak fyzická osoba svoju chatu prenajíma na základe uzatvoreného nájomného vzťahu, vzťahuje sa na ňu registračná povinnosť v zmysle § 49a ods. 2 zákona o dani z príjmov.

Bol tento obsah nápomocný?
ÁnoNie