Daň pri predaji bytu odkúpeného od bytového družstva

Pred 3 rokmi moja dcéra odkúpila náš byt od bytového družstva. V byte sme bývali 30 rokov. Moja dcéra si ho odkúpila, ale z finančnych dôvodov ho potrebuje predať. Vlastníkom je síce len 3 roky, ale trvaly pobyt tam má 30 rokov. Bude musieť zaplatiť daň z predaja ?

Áno.  § 9 zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. vymedzuje podmienky, ktoré musia byť splnené pre to, aby príjem z predaja nehnuteľnosti bol oslobodený od dane. Od dane je oslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti (nezaradenej v obchodnom majetku) po uplynutí 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia.

Podľa Občianskeho zákonníka sa vlastníctvo nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností. Keďže vo vašom prípade je dcéra vlastníkom iba 3 roky, musí príjem zdaniť.

Podľa zákona o dani z príjmov je pri príjmoch z prevodu nehnuteľnosti nadobudnutej kúpou výdavkom preukázateľne zaplatená kúpna cena. Výdavkami preukázateľne vynaloženými na obstaranie nehnuteľností je od 1. januára 2015 aj úhrada za prevod členských práv a povinností spojených s prevodom práva užívania nájomného družstevného bytu. Výdavkom sú tiež finančné prostriedky preukázateľne vynaložené na technické zhodnotenie, opravu a údržbu veci, vrátane ďalších výdavkov súvisiacich s predajom veci.

Príjmom je teda predajná cena, od ktorej odpočítate výdavky, ktoré ste preukázateľne vynaložili na obstaranie nehnuteľnosti.

Okrem dane sa z príjmov z predaja nehnuteľnosti platia aj zdravotné odvody, ktoré predstavujú 14 % z vymeriavaceho základu. (7 % v prípade platiteľa so zdravotným postihnutím)

Bol tento obsah nápomocný?
ÁnoNie