Oslobodenie od dane pri predaji družstevného bytu

Podmienky oslobodenia od dane z príjmov pri predaji družstevného bytu určuje § 9 1 h) Zákon č. 595/2003 Z. z.Zákon o dani z príjmov

Od dane je oslobodený príjem z prevodu členských práv a povinností v bytovom družstve súvisiacich s prevodom práva užívania nájomného družstevného bytu, ak daňovník užíval tento byt na bývanie aspoň päť rokov odo dňa uzavretia nájomnej zmluvy s bytovým družstvom, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi zo zmluvy o budúcom prevode členských práv a povinností v bytovom družstve súvisiacich s prevodom práva užívania nájomného družstevného bytu, uzavretej v čase do piatich rokov odo dňa uzavretia nájomnej zmluvy s bytovým družstvom,

Bol tento obsah nápomocný?
ÁnoNie