Čo znamená parcela registra C a parcela registra E?

Údaje o pozemkoch sa členia na:

  • údaje o parcelách registra „C“ sú evidované na katastrálnej mape. Ich hranice sú zreteľné v teréne.
  • Údaje o parcelách registra „E“ sú evidované na mape určeného operátu, sú v katastrálnej mape zlúčené do väčších celkov alebo rozdelené do viacerých parciel, sú ku nim založené právne vzťahy a ich hranice v teréne nie sú zreteľné.