Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností je miestnou daňou, ktorú ukladá mesto alebo obec. Obec si vo svojom všeobecne záväznom nariadení určí výšku dane a aj možnosti elektronického daňového priznania.

Kedy vzniká daňová povinnosť?

Ak ste sa v priebehu roka stali vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností tak daňová povinnosť Vám vzniká 1. januára nasledujúceho roka.

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom.

Kedy sa podáva daňové priznanie?

Daňové priznanie podávate do 31. januára v roku vzniku daňovej povinnosti.

POZOR! V ďalších rokoch už daňové priznanie k tej istej nehnuteľnosti nepodávate, správca dane Vám doručí rozhodnutie o dani automaticky

Kto podáva daňové priznanie?

Ak je nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve (viac vlastníkov)

Za nehnuteľnosť v spoluvlastníctve musí podať daňové priznanie každý vlastník s uvedením svojho podielu. Vlastníci môžu určite zástupcu, ktorý podá daňové priznanie za spoluvlastníkov, túto skutočnosť však musí v daňovom priznaní uviesť.

Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov

Daňové priznanie k spoločnej nehnuteľnosti podáva len jeden z manželov.

Ako podať daňové priznanie? (návod pre Košice)

Tlačivá k miestnym daniam z nehnuteľností nájdete na https://www.kosice.sk/obcan/miestne-dane-formulare-a-tlaciva

Elektronicky môžete daňové priznanie podať na https://www.esluzbykosice.sk/info/e-form/235

Príklad:

Ak ste nadobudli byt 26. 9. 2022, daňové priznanie ste povinní podať do 31. januára. 2023, ale len v tom prípade, ak sú tieto skutočnosti k 1. januáru 2023 zapísané aj v katastri nehnuteľností.

Detailné informácie o dani z nehnuteľností nájdete na https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_dan-z-nehnutelnosti-1

Bol tento obsah nápomocný?
ÁnoNie