Zmena trvalého pobytu

1. Najprv nahláste zmenu trvalého pobytu

Zmenu trvalého pobytu nahlasujete v ohlasovni pobytu

 • osobne v ohlasovni pobytu (na miestnom/obecnom úrade) nového trvalého pobytu alebo
 • elektronicky (Elektronicky môžete nahlásiť trvalý pobyt, ak danú nehnuteľnosť vlastníte alebo spoluvlastníte. Ak ste napríklad v podnájme, musíte trvalý pobyt ohlásiť osobne.)

Pri osobnej návšteve je potrebné doložiť:

 • občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, prípadne cestovný pas SR alebo osvedčenie o občianstve SR, rodný list v prípade prihlasovania dieťaťa do 15 rokov,
 • v prípade neúčasti vlastníka bytu je potrebný písomný súhlas vlastníka/vlastníkov s prihlásením sa na trvalý pobyt (s overenými podpismi) *,
 • (list vlastníctva už nie je od roku 2018 potrebný).

* Súhlas vlastníka nehnuteľnosti sa nevyžaduje:

 • ak ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
 • ak ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,
 • ak ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo
 • ak vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

Občan môže hlásiť trvalý pobyt:

 • sám za seba
 • za dieťa do 18 rokov
 • za členov rodiny (manžel a nezaopatrené dieťa)
 • za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená
 • za iného občana na základe splnomocnenia

Po prihlásení sa na trvalý pobyt, ktoré je bezplatné, môžete požiadať o vydanie potvrdenia o trvalom pobyte. Za vydanie potvrdenia zaplatíte správny poplatok vo výške 5 eur, ak o potvrdenie požiadate elektronicky, zaplatíte iba 2,50 eura. Potvrdenie vám vydajú v príslušnej ohlasovni pobytov v mieste hláseného trvalého pobytu alebo si ho môžete vyžiadať prostredníctvom elektronickej služby Centrálnej ohlasovne.

2. Požiajdate o občiansky preukaz

Do 30 dní od zmeny trvalého pobytu je občan povinný požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu. O nový občiansky preukaz je potrebné požiadať na okresnom riaditeľstve Policajného zboru. V prípade, že je ohlasovňa pobytu prepojená s príslušným okresným riaditeľstvom Policajného zboru, nie je potrebné na vybavenie občianskeho preukazu priniesť potvrdenie o trvalom pobyte (zmene pobytu). Túto skutočnosť si overte priamo na príslušnom okresnom riaditeľstve Policajného zboru. Je potrebné priniesť aj svoj starý občiansky preukaz. Lehota na vydanie dokladu je 30 dní. Poplatok za vydanie nového občianskeho preukazu je 4,50 eura.

3. Nahláste zmeny

Komu by ste nemali zabudnúť nahlásiť zmenu trvalého pobytu?

Nahlásenie zmeny zamestnávateľovi

Zmenu adresy, nový trvalý pobyt, nezabudnite nahlásiť aj svojmu zamestnávateľovi. Pokiaľ ste evidovaní na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, nahláste zmenu na príslušnom úrade.

Pre podnikateľov

Ak ste spoločník alebo konateľ, zmenu registrovaných údajov (adresa konateľa alebo spoločníka) musíte nahlásiť do 30 dní. Zmenu podáva osoba oprávnená konať za dotknutú spoločnosť (konateľ, štatutár). Sankcia za nepodanie v lehote môže byť až do 3310 € a je mierená voči fyzickej osobe – štatutárovi zodpovednému za podanie zápisu zmien.

Podnikateľ je povinný oznámiť príslušnému živnostenskému úradu všetky zmeny do 15 dní. Urobte tak pomocou elektronickej služby.

Ak vlastníte vozidlo

Požiadajte o zmenu na dopravnom inšpektoráte. Držiteľ vozidla je povinný oznámiť zmenu svojho trvalého pobytu alebo sídla do 15 dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala, orgánu PZ podľa miesta svojho nového pobytu alebo sídla. Pre nahlásenie zmeny nepotrebujete čakať na nový občiansky preukaz, nahláste ju pomocou občianskeho s pôvodnou adresou.

Zmena údajov v katastri nehnuteľností

Ak ste majiteľom nehnuteľnosti, je potrebné oznámiť zmenu trvalého bydliska na katastri. Podáva sa voľne formulovaný text, cez všeobecné podanie na kataster.

Nahlásenie zmeny v zdravotnej poisťovni

Zdravotnej poisťovni zmenu trvalého pobytu hlásiť nemusíte, ak ste štátnym občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. V opačnom prípade musíte zdravotnej poisťovni zmenu nahlásiť do 8 dní osobne, e-mailom alebo telefonicky do 8 dní. Vydávanie novej kartičky poistenca je bez poplatku.

Nahlásenie zmeny v Sociálnej poisťovni

Zamestnancom oznamovaciu povinnosť napĺňa ich zamestnávateľ, pokiaľ nie ste zamestnancom, zmenu nahlasujete na Sociálnej poisťovni samostatne.

Nezabudnite ohlásiť zmenu trvalého pobytu zamestnávateľovi a všetkým ďalším subjektom, ktoré v rámci zmluvného vzťahu evidujú váš trvalý pobyt. Ak máte bankový účet, v zmluve máte pravdepodobne uvedené, že akúkoľvek zmenu vášho stavu či bydliska, je potrebné oznámiť . To isté pravdepodobne platí u mobilných operátorov, dodávateľov elektriny a plynu, prípadne ďalších služieb (napr. poisťovne).

V prípade pošty a prechodného obdobia, počas ktorého si vybavujete prihlásenie na nový trvalý pobyt a nechcete, aby sa vaša pošta stratila niekde medzi dvomi adresami, je možné si zriadiť službu Slovenskej pošty – Časové doposielanie, ktorá zaručí doposielanie pošty na novú adresu.

Bol tento obsah nápomocný?
ÁnoNie