Posúdenie oslobodenia príjmu z predaja nehnuteľnosti

Pre posúdenie  oslobodenia príjmu z predaja nehnuteľnosti je rozhodujúce určenie momentu nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva predávajúceho.

Vlastníctvo nehnuteľnosti je možné nadobudnúť:

  • kúpnou, darovacou alebo inou zmluvou (napr. zámennou zmluvou),
  • dedením,
  • rozhodnutím štátneho orgánu
  • alebo na základe iných skutočností ustanovených zákonom

Zmluvný prevod

Vlastníctvo sa nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností (právoplatným rozhodnutím o povolení vkladu). V prípade zmluvy o prevode bytu a nebytového priestoru do vlastníctva nájomcu, právne účinky vkladu vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia o jeho povolení ku dňu doručenia návrhu na vklad.

Dražba

Vlastníctvo k predmetu dražby sa nadobúda dňom určeným osobitným predpisom, podľa ktorého bola dražba vykonaná. Napr.:

  • podľa § 150 Exekučného poriadku dňom udelenia príklepu, ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil,
  • podľa § 27 zákona o dobrovoľných dražbách dňom udelenia príklepu, ak vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote,
  • podľa § 142 Daňového poriadku dňom právoplatného rozhodnutia správcu dane o udelení príklepu, ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie v určenej lehote.

Dedenie

Vlastníctvo sa nadobúda dňom smrti poručiteľa.

Rozhodnutie štátneho orgánu

Vlastníctvo sa nadobúda dňom určeným v tomto rozhodnutí (napr. rozhodnutím správneho orgánu o vyvlastnení veci), pričom ak nie je deň určený v rozhodnutí, vlastníctvo sa nadobúda dňom právoplatnosti rozhodnutia.

Nadobúdanie vlastnou výstavbou alebo dodávateľským spôsobom

Do katastra nehnuteľností sa zapíše záznamom ako vlastník osoba uvedená v rozhodnutí o pridelení súpisného čísla alebo osoba uvedená v kolaudačnom rozhodnutí, pričom uvedený záznam plní len evidenčnú funkciu. V danom prípade je preto potrebné pri posudzovaní momentu nadobudnutia nehnuteľnosti vychádzať z kolaudačného rozhodnutia.

Bol tento obsah nápomocný?
ÁnoNie