Sadzby za odňatie pôdy

Základné sadzby odvodov za trvalé a dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy podľa kódu bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek (BPEJ) sú uvedené v

Prílohe č. 1  Nariadenia vlády č. 58/2013 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy

Od odvodu je oslobodené odňatie poľnohospodárskej pôdy na:

a) stavbu zariadenia a opatrenia slúžiaceho na sprístupnenie a ochranu poľnohospodárskeho pozemku, ako je spevnená poľná cesta, protierózna stavba a opatrenie, protipovodňová stavba a opatrenie a melioračná stavba na zavlažovanie poľnohospodárskeho pozemku, ktorej objem zodpovedá ploche zavlažovanej poľnohospodárskej pôdy,
b) stavbu vodnej nádrže alebo vodojemu na hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, zriadenie ochranného pásma I. stupňa vodárenského zdroja pitnej vody na hromadné zásobovanie obyvateľstva a stavbu čistiarne odpadových vôd,
c) stavbu pozemnej komunikácie alebo železničnej dráhy,
d) verejnoprospešnú stavbu, ktorej investorom je obec,
e) stavbu objektu na obranu štátu,
f) pozemok pod rodinným domom

  • s jedným nadzemným podlažím do výmery 250 m2,
  • s dvomi nadzemnými podlažiami do výmery 150 m2,

g) stavbu, na ktorú bolo vydané osvedčenie o významnej investícii a ktorej výstavbu bude zabezpečovať podnik so 100 % majetkovou účasťou štátu.

Bol tento obsah nápomocný?
ÁnoNie