Trvalý pobyt na obecnom úrade

Občan, ktorému bol trvalý pobyt zrušený a ktorý sa nemôže prihlásiť na trvalý pobyt podľa § 3 alebo 4, sa môže prihlásiť na trvalý pobyt v ohlasovni (obec, mesto) v mieste, kde sa zdržiava. V takom prípade občan predkladá iba občiansky preukaz (alebo cestovný doklad alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze) a ako miesto trvalého pobytu sa uvedie iba obec pobytu.

Adresa sídla obecného úradu tejto obce je adresou  občana na účely doručovania písomností od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov a na účely zápisu do zoznamu voličov. Obec je povinná spôsobom v mieste obvyklým, najmä oznámením na úradnej tabuli, upozorniť prihláseného občana, že mu bola alebo že mu má byť doručená písomnosť.

Viac v Zákone č. 253/1998 Z. z. Zákon o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR

Bol tento obsah nápomocný?
ÁnoNie