Daň z nehnuteľností Košice 2021

Kto podáva daňové priznanie za nehnuteľnosť?

Priznanie k dani z nehnuteľností podávate ak ste sa v priebehu roka 2020 stali vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností a ak je Vaše vlastníctvo k 1. 1. 2021 zapísané aj v katastri nehnuteľností.

Daň z nehnuteľností sa platí vopred. Daň z nehnuteľností zaplatená napríklad v januári 2021 je daň z nehnuteľností za rok 2021.

PRÍKLAD

Ak napríklad nadobudnete nehnuteľnosť 10. 7. 2020, daňové priznanie ste povinní podať do 31. januára 2021, ale len v tom prípade, ak tieto skutočnosti budú k 1. januáru 2021 zapísané aj v katastri nehnuteľností.

To isté platí, aj keď nadobudnete nehnuteľnosť 1. 1. 2021. Daň platíte od 1. 1. 2021. Rovnaký termín platí aj pre podanie žiadosti o oslobodenie alebo zníženie dane z nehnuteľností.

UPOZORNENIE! V ďalších rokoch už daňové priznanie k tej istej nehnuteľnosti nepodávate, správca dane Vám doručí rozhodnutie o vyrubenej dani automaticky.

Daňové priznanie môžete podať online alebo osobne

Podanie na Magistráte mesta Košice

Tlačivá k daniam a poučenie k ich vyplneniu nájdete na stránke mesta Košice: https://www.kosice.sk/obcan/miestne-dane-formulare-a-tlaciva

Tlačivá si môžete tiež osobne prevziať na Magistráte (vzhľadom na aktuálnu situáciu si overte či je Magistrát otvorený pre verejnosť)

Elektronické, online podanie

Elektronické podanie je možné na stránke   www.esluzbykosice.sk

K využitiu elektronických služieb budete potrebovať:

  • občiansky preukaz s čipom (eID kartu) a bezpečnostný osobný kód (BOK),
  • čítačku čipových kariet,
  • nahraté podpisové certifikáty na čipe občianskeho preukazu pre kvalifikovaný elektronický podpis (KEP),
  • nainštalované aplikácie na prihlásenie, podpisovanie a ovládač k čítačke čipových kariet

Bližšie informácie k elektronickým podaniam nájdete na https://www.slovensko.sk/sk/ako-zacat

Kto je v Košiciach správcom dane?

Správu dane z nehnuteľností vykonáva mesto alebo obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza. V Košiciach vykonáva správu dane z nehnuteľností mesto Košice.

Kontaktné údaje:

Referát daní a poplatkov
E-mail: dane@kosice.sk
Vedúci referátu: Ing. Tatiana Moleková
Tel.: (055) 64 19 180
Adresa: Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Ako vypočítam výšku dane?

Výšku dane Vám vypočíta správca po podaní daňového priznania. Aktuálne sadzby daní nájdete vo Všeobecnom záväznom nariadení mesta Košice č. 132 o miestnych daniach

Kedy platíte daň?

Ak ročná daň z nehnuteľností nepresahuje 40 eur u fyzickej osoby a 500 eur u právnickej osoby je splatná naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Suma vyššia ako 40 eur u fyzickej osoby a vyššia ako 500 eur u právnickej osoby je splatná v splátkach, ktoré určí správca dane v rozhodnutí.

Špecifické prípady

Nadobudnutie nehnuteľnosti dedením

Ak nadobudnete nehnuteľnosť dedením v priebehu roka, daňová povinnosť Vám vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom ste sa stali vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného dedičského rozhodnutia. Daňové priznanie sa podáva do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

Nadobudnutie nehnuteľnosti vydražením

Ak nadobudnete nehnuteľnosť vydražením v priebehu roka, daňová povinnosť Vám vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom ste sa stali vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Zánik vlastníckych práv vydražením nastáva posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k nehnuteľnosti.

Zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.

Viac informácií

Viac informácií o daniach z nehnuteľností nájdete na www.slovensko.sk

Kde všade ste sa o nás dočítali:

Call Now ButtonZavolajte nám