Notárske a súdne poplatky pri dedičskom konaní

Spôsob výpočtu odmeny notára a súdneho poplatku

Odmena notára

Počíta podľa Vyhlášky č. 31/1993 Z. z. nasledovne:

z prvých 3 300 eur základu2 %
z presahujúcej sumy až do 16 500 eur základu1 %
z presahujúcej sumy až do 33 100 eur základu0,7 %
z presahujúcej sumy až do 99 500 eur základu0,4 %
z presahujúcej sumy až do 663 800 eur základu0,2 %

Výška odmeny je najmenej 23 eur.

Suma nad 663 800 eur sa do základu nezapočítava. K poplatku je potrebné pripočítať DPH.

Súdny poplatok

Zákon o poplatku v položke 18a písm. a) Sadzobníka určuje v závislosti od výšky čistej hodnoty dedičstva dve pevné sadzby a jednu percentuálnu sadzbu. Pokiaľ čistá hodnota dedičstva neprevyšuje 3 319 eur, súdny poplatok činí 6,50 eura.

V rozmedzí nad 3 319 eur do 9 958 eur súdny poplatok za konanie o dedičstve zodpovedá čiastke 16,50 eura. Percentuálna sadzba sa aplikuje nad sumu 9 958 eur a predstavuje 0,2 % zo základu, t. j. z čistej hodnoty dedičstva, avšak maximálna výška poplatku je 165,50 eura.

Kde všade ste sa o nás dočítali:

Call Now ButtonZavolajte nám